Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 290 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 15 се прави следното допълнение:
Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) В случай, че помощта се отпуска за бъдещи плащания, гражданинът е длъжен да представи в общинска администрация финансов документ за извършения разход в срок от една година от получаването на финансовата помощ. При кандидатстване за отпускане на помощ по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на получаване на финансовата помощ за бъдещи плащания и преди да е изтекъл едногодишният срок за представяне на разходооправдателни документи, кандидатът следва да представи към заявлението разходооправдателен документ, удостоверяващ извършените разходи, съгласно предоставената финансова помощ. В случай, че такъв документ не бъде представен, гражданинът се лишава от правото да кандидатства за подпомагане по реда на Наредба № 21 през годината, следваща годината на отпускане на финансовата помощ.“
§ 2. В чл. 19 се прави следното изменение:
Вместо: „Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции.“
Става: „Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове, кредитни институции, договорно поети периодични парични задължения, в т.ч. и комунално-битови разходи и разходи за плащания по договори за наем.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)