Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 290 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта за обект: „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК Ялта в гр. Русе“, община Русе, и одобрява проекта за „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК Ялта в гр. Русе“ община Русе, находящ се на ул. „Щит“, ул. „Драма“ и ул. „Кавала“, в сграда с идентификатор 63427.2.4790.14 със застроена площ 492 кв. м., описани в АПОС №6205/31.03.2010 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)