Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 290

РЕШЕНИЕ № 290
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал. 3 от Закона за горите, чл. 88,т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе, Общинският съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ореховите и лескови култури, частна общинска собственост за бране на плодове и извършване на агромелиоративни мероприятия срещу наемна цена от 30 лв. на декар за срок до 31.12.2015 год. както следва:
А. Орехови култури – общо 321 дка в землищата на:
а. с. Николово в имоти:
– № 000101 – отдел 196 а – 42 дка;
– № 000103 – отдел 195 в – 141 дка;
– № 000103 – отдел 195 е – 138 дка.
Б. Лескови култури – общо 240 дка в землището на с. Николово:
– № 000100 – отдел 196 г – 6 дка;
– № 000100 – отдел 196 к – 151 дка;
– № 000103 – отдел 195 д – 78 дка;
– № 000117 – отдел 194 ф – 5 дка.
Начална тръжна цена за наем 30 лв. на декар без ДДС за година.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе, да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване търг за отдаване под наем за бране на плодове от ореховите и лескови култури и ежегодното провеждане на агромелиоративни мероприятия в горския фонд, частна общинска собственост на Община Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето, спечелило търга.