Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 291 от 20.07.2012 г.

Прието с Протокол № 14/20.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от ЗВ, Общинският съвет реши:

1. Съгласува следната позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе което ще се проведе на 23.07.2012г:
1.1. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и спомагателните съоръжения в град Русе на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
1.2. Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за предоставяне на ПСОВ и спомагателните съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)