Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 291 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да извърши необходимите действия за подготовка и изпълнение на проектна идея/проектно предложение по Приоритет 1 на „Програма развитие на регионите“ 2021-2027 с партньорски проект „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ заедно с „Общински транспорт Русе“ ЕАД;
  2. Одобрява сключеното Споразумение за партньорство между Община Русе и „Общински транспорт Русе“ ЕАД;
  3. Възлага на Кмета на Община Русе и на Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на т. 1 и 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)