Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 291 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за 56-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през 2016 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 Приложение 2

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ПРИХОДИ:                                                                      

 
ИЗТОЧНИЦИ
   План
2016
 Отчет
2016
1. ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
185000
185000
2. ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.:
175000
185607
2.1. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 
40000
40000
2.2. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ в т.ч.:
135000
145607
2.2.1. Приходи от билети 
36000
36732
2.2.2. Приходи от спонсорство и реклама
54303
57200
2.2.3. Проекти и дарения от страната и чужбина 
34000
   40978
2.2.4. Преходен остатък от 2015 година
10697
10697
                                                   ОБЩО:
360000
370607
 
 
 
 
РАЗХОДИ:

 
ДЕЙНОСТИ
План 2016
Отчет
2016
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА
299730
320272
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:
60270
42323
2.1. Настаняване
13500
0
2.2. Транспортни разходи
9400
0
2.3. Сценичен, технически  и обслужващ  персонал
 8000
8531
2.4 Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама 
10000
11160
2.5. Акордиране, наем муз. инструменти, наем нотен материал
5000
6260
2.6. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски Възложител, командировки, авторски права, пресконференции, цветя, изложби и др.  
 
   14370
 
16372
ОБЩО РАЗХОДИ 2016:
360000
362595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 3
   
    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ПРЕЗ 2016 г.
С Решение №59 на ОбС – Русе, прието с Протокол №3/16.12.2015 за провеждането на             56. МФ “Мартенски музикални дни” през 2016 г. е утвърдена обща рамка на бюджета в размер на   360 000 лв., в т.ч. общинска субсидия от 185 000 лв.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ
При план от 360 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 370 607 лв.  със 100% изпълнение на общинската субсидия и 106%, изпълнение на приходите от външни източници. Резултатите по приходната част на бюджета се дължат основно на значителното увеличение на собствените приходи спрямо планираното с 10 607 лв.
                                                                                                                                                                            Таблица 1
Източници
План
Отчет
изпълнение
в %
% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             
360000
370607
106%
 
1. Общински приходи
185000
185000
100%
         49,9%
2. Други приходи (в т.ч. собствени)
175000
   185607
106%
50%
               
Таблица 2
Други приходи
План
Отчет
изпълнение
в % план/отчет
Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
100%
Собствени приходи в т.ч.:
124303
134910
  108%
Приходи от билети                                                           
  36000
36732
                102%  
Приходи от спонсорство и реклама
54303
57200
105%
Приходи от проекти и дарения
34000
40978
                 121% 
Преходен остатък от 2015 г.
10697
10697
               
 
 В изпълнението на приходната част е постигнат дял на приходите от външни източници, достигащ 50% от общата рамка на бюджета, т.е. повече от половината от необходимите за провеждането на фестивала средства са осигурени от собствени приходи.
Налично е преизпълнение на външните приходи във всички пера на приходната част, като най-съществено е преизпълнението на планираните приходи от дарения и проекти (121%) и на приходите от спонсорство и реклама (105%). Резултатът се дължи преди всичко на особено атрактивната концертна програма, както и на значителното дарение, което фестивалът привлече за втора поредна година от Фондация „Америка за България“, инвестирала безвъзмездно в един от най-успешните проекти в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни Джуниър“. Преизпълнение, макар и малко, бележат и приходите от продажба на билети, при устойчива ценова политика през последните няколко години.
В абсолютна стойност най-сериозен в приходната част на бюджета е делът на приходите от реклама и спонсорство, достигащи тази година сумата от 57 200 лв.
Общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годинитрайна тенденция за висока събираемост на собствените средства, както и устойчиво разширяване на партньорската мрежа.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ
Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като вследствие на възникнали допълнителни плащания, изпълнението на разходната част е завишена с 2 595 лв. спрямо планираното. Завишението е изцяло за сметка на постъпилите външни приходи, които в резултат на активното и гъвкаво бюджетиране формират значителен остатък спрямо извършените разходи в размер на 8 012 лв.
Наличното увеличениена програмните разходи с 20 542 лв. (Таблица 3) се дължи основно на технологични причини, свързани с прехвърляне на планираните разходи за настаняване и транспорт на участниците във фестивала към глобалната сума на техните възнаграждения, отчетени в раздел „Програмни разходи“, увеличение, което се компенсира почти напълно от намалените с 17 947 лв.  организационно-технически разходи по отчета (Таблица 3 и Таблица 4).
Таблица 3
 
Разходи
 
План
 
Отчет
 
Реализирани икономии/ преразход в лв.
Общо разходи в т.ч.
360000
362595
-2595
1. Програмни разходи – концертна част   
299730
320272
-20542
2. Организационно-технически разходи
60270
42323
17947
 
Таблица 4
 
Организационно-технически разходи
План
Отчет
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:
60270
42323
1. Настаняване
13500
0
2. Транспортни разходи
9400
0
3. Сценичен, технически и обслужващ персонал
8000
8531
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна реклама
10000
11160
5. Акордиране, наем муз. инструменти, наем нотен материал
5000
6260
6. Други организационни, в т.ч. пресконференции, авторско право, задължителни социално-осигурителни вноски, такси, цветя, командировки, хостинг и поддръжка на сайта и др.
    
 
   14370
 
 
16372
 
Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от разходите по бюджета, възлизаща на около 14% от общо извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност и представляват реален икономически стимул за развитието й.
 
Изводи по изпълнението на бюджет за 56. МФ „ММД” 2016 год.
 
Ø Балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираното;
Ø Особено висока събираемост на собствените приходи, достигнали дял от над 50% от приходната част на бюджета;
Ø Икономично бюджетиране и реализиран остатъчен финансов ресурс; 
Ø Добър икономически и социален ефект в полза на местната общност;