Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 291 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, общинският съвет реши:

1. Дава съгласиеОбщина Русе да кандидатства с интегрирано проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)