Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 292 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17а. от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1.Приема за сведение информацията за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)