Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 292 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.49, ал.1, ал.3, чл.310, ал.5 и §18, ал.1, т.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Център за ученическо техническо и научно творчество да се преобразува в Център за подкрепа за личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество, считано от 01.08.2016 г.
2. Дава съгласие Ученическа спортна школа да се преобразува в Център за подкрепа за личностното развитие – Ученическа спортна школа, считано от 01.08.2016г.
3. Дава съгласие Общежитие за средношколци да се преобразува в Център за подкрепа за личностното развитие – Общежитие за средношколци, считано от 01.08.2016 г.
4. Задължава кмета на Община Русе да издаде заповед за извършените преобразувания по т. 1, т. 2 и т. 3 от Решението на Общински съвет Русе, считано от 01.08.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)