Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 292 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 17, т. 7 и чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет реши:

1. Одобрява допълнително споразумение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, по ОП „РЧР” 2014-2020 г. към Споразумение между Община Русе и община Сливо поле по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“.

2. Възлага на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес/УОИИ/ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за периода на предоставяне на дейностите по проекта.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)