Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 293 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.1, т.2 от ЗПСК; чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 3, чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 560 бр. поименни налични акции, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД- Русе, собственост на Община Русе, описани във временно удостоверение №1/14.06.2002 г.
2. Утвърждава тръжната документация (Приложение 2) при следните условия:
2.1.Начална тръжна цена – 57 500 лв.
2.2.Стъпка на наддаване – 2 000 лв.
2.3.Депозит за участие в търга – 10 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4.Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно, която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)