Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 293 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –  Русе реши:

1. Определя доплащане в размер на 1,50 лв.(цената на един билет в градския транспорт) на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема. Сумите за тези доплащания да се изплащат на оператора, обслужващ посочените линии от средствата, заложени като транспортна субсидия в Дейност  849 “Други дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщение” в бюджета на Община Русе.

2. Определя компенсация за изпълнение на задължението за услугата обществен пътнически превоз, предназначена за покриване на загуби, реализирани при изпълнение на услугата при икономически неизгодни условия, в размер на 0,31 лв. на км реално изминат пробег за „Общински транспорт Русе“ ЕАД за курсовете, изпълнявани в часовия диапазон сутрин преди 06,30 ч. и вечер след 19,30 ч. Сумите да се изплащат от средствата, заложени като транспортна субсидия в Дейност  849 “Други дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщение” в бюджета на Община Русе.

3. Настоящото решение отменя Решение №64, прието с Протокол № 3/16.12.2015 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)