Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 293 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК),  Общинският съвет реши:

Приема Наредба № 30 за изграждане  и опазване на Зелената система на Община Русе, както следва:

                                                             НАРЕДБА № 30

                     ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА

                                                           ОБЩИНА РУСЕ

                                                              Глава първа

                                                      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Тази наредба се прилага за неуредените с действащите нормативни актове обществени отношения, засягащи управлението, проектирането, изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Русе.

/2/. Не са предмет на наредбата земеделски земи, горски територии, терени извън урбанизираните територии и дървесната растителност в тях.

 /3/ Зелената система на Община Русе е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.

                                                                  Глава втора

                                           УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2.  Органите за управление на зелената система са Общинският съвет Русе, кметът на Община Русе и кметовете на кметства.

Чл. 3. /1/ Общинският съвет на Община Русе на база бюджета на общината определя необходимите средства за поддържане и развитие  на зелената система за терени общинска собственост в съответствие с функционалното им предназначение и териториалното разположение.

 /2/ Кметът на Община Русе и оправомощени от него длъжностни лица управляват, ръководят, координират цялостната дейност по планиране, опазване, изграждане и поддържане на общинските озеленени площи, съобразно предвидените в бюджета на Община Русе средства, на годишните и дългосрочни програми за развитието на всички елементите на зелената система и дават указания по приложението на тази наредба.

Чл. 4. Кметовете на кметства в Община  Русе:

       1. организират провеждането на необходимите мероприятия по поддържане и опазване на озеленените площи в съответствие с общинския бюджет и нормативните изисквания за дейността;

       2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Русе функции.

                                                           Глава трета

УСТРОЙСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ  И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА

                                                ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

                                                        Раздел първи

                               Устройство на елементите на зелената система

Чл.5. Устройството на всички елементи на зелената система се извършва в съответствие с общия устройствен план (ОУП) и Подробните устройствени планове (ПУП).

Чл. 6. /1/ При изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща декоративна дървесна растителност, от възложителя се изисква да представи геодезическо заснемане и експертно становище за състоянието на наличната в имота декоративна дървесна растителност.

/2/. Проектантът на ПУП е длъжен да направи предварителна справка за декоративните дървета в имота в Община Русе и в случай, че тези дървета са картотекирани, да ползва отразения номер за съответния дървесен вид за процедурата по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.

/3/. За територии на които картотекираните от Община Русе декоративни дървета са освидетелствани за последните три години, информацията за тях се предоставя по служебен ред заверени от ланд. архитект на Община Русе.

/4/ Заснемането на растителността и експертното становището по ал. 1 и ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП.

Чл. 7. В годишните и дългосрочни програми на Община Русе се определят мероприятия за поддържане и развитите на всички елементите на зелената система на общински терени съобразено с нормативните изискванията в зависимост от вида и характера им.

                                                                 Раздел втори

                     Инвестиционно проектиране на елементите на зелената система

Чл. 8 /1/ Когато в имотите има налична декоративна дървесна растителност, инвестиционните проектите се придружават от геодезично заснемане на растителността в имота и налична декоративна растителност до три метра извън границите на имота в общински терени. В част „Паркойстройство и благоустройство“ се дават данни за съществуващите видове в т. ч.: тези, които подлежат на премахване за реализиране на проекта – описание на физиологичното им състояние и параметри.

Чл. 9. Специфични изисквания при проектирането на елементите на зелената система. За постигане на определения за функционалната зона процент озеленяване да се разчита, както следва по-долу:

/1/. Озеленяването на тераси над подземни гаражи, на етажи и покриви се съобразява с конструкцията и архитектурата на сградата, като  цялата площ на терасите се включва в общата озеленена площ на имота в случай, че озеленяването  заема не по-малко от 30% от площта им. При по-малък процент  се включва само площта на озеленена площ.

/2/. Вида и начина на озеленяване, дебелината на почвения слой при озеленяване в декоративни подвижни или стационарни съдове се определя от проектанта съобразено с архитектурния проект, конструкцията на сградата и изискванията за конкретните растителни видове.

/3/ Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 20% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

 /4/ Настилките на тревна фуга /перфоплочи/ се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,5.

/5/ Изискването за покриването на 1/3 от частта на озеленяване с декоративна дървесна растителност се изпълнява, като проектанта определя вида на дървесната растителност съобразено с очаквания максимален размер на короните й на средна възраст. От вида, величината на дърветата и формата на короните им покритата от короните площ може да варира от 2 м2. до 60 м2. При някой дървесни екземпляри от първа величина доказано, може да надвишат тези ориентировъчни параметри.

/6/ Вертикалното озеленяване с пълзяща растителност се разчита на 100% покритие на повърхността в участъка на който се предвижда и се включва в общата озеленена площ.

/7/. Когато в озеленените площи при ефективно озеленяване на ниво терен се предвиждат пешеходни декоративни алеи за преминаване, площадки и/или градински и паркови елементи, в случаите, когато заемат до 30% от озеленената площ, те влизат в целия си размер към площта за озеленяване. Когато размерът им надхвърля този процент, завишението над  30% не се счита за озеленена площ.

 /8/ Не се включват в баланса на озеленената площ  места за паркиране, транспортни алеи, водозащитни тротоари към сгради освен случаите по чл. 9/1/, чл. 9/4/ и за паркинги на ниво терен с твърда настилка на които в настилката им се предвижда настаняване на трайна растителност. За последните се отчита само покритата от растителността площ съобразена с чл. 9/5/.

Чл. 10. В инвестиционния проект се прилагат устройствените показатели за имота съобразено с функционалната зона в която попада, ПУП /Подробния устройствен план/ и баланса на предвидените съобразно плана процент озеленени площи – доказват се.

                                                            Раздел трети

                             Изграждане на елементите на зелената система

Чл. 11. Елементите на зелената система се изграждат съобразено с одобрените инвестицонни проекти.

Чл. 12. Изграждането следва да се извършва от физически или юридически лица притежаващи необходимата компетентност в тази област.

Чл. 13. До две години след засаждане на растителността се провеждат мероприятия за интензивното й поддържане – поливане, окопаване, борба с болести и вредители, периодични резитби, косене и др. до пълното прихващане и правилно развитите на отделните растителни екземпляри.

                                                        Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ

                                                           ОБЕКТИ

Чл. 14. Не се разрешава премахване на оформена декоративна трайна растителност във връзка с реализиране на преместваеми обекти по реда на чл. 55 и чл. 56 от ЗУТ.

Чл.15. Не се разрешава деформирането на надземни вегетативни части на оформена декоративна растителност при изпълнение на строителни работи.

Чл. 16.   Не се разрешава при изрязването на корени на декоративни дървета вследствие  на изкопни работи да се нарушава стабилността  и физиологичното им здраве.

Чл. 17. Не е предмет на опазване при извършване на строителни работи издънкова, саморасла растителност независимо от височината и възрастта й.

Чл. 18. Резитба на корони на декоративни дървета и премахване на декоративни дървета в общински озеленени площи от чужди инвеститори се извършва при доказана необходимост, съгласно одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 14 и чл. 19/1/ от Наредба №1/10.03.93 г. на МТРС.

Чл. 19/1/. Обезщетенията за премахване на декоративна трайна растителност на общински терени се определят съгласно действащата Тарифа на Община Русе и се заплащат от инвеститора /собственика/ на строежа преди премахването им при спазване на изискванията на чл. 9 от Наредба №1/10.03.93 г. на МТРС.

/2/. За некартотекирани дървета и овощни дървета в имоти, които не са общинска собственост не се изисква разрешение за премахване от Община Русе по реда на Наредба №1/10.03.93 г. на МТРС.

                                                           Глава пета

                                ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 20. Поддържането на озелените площи следва да се извършва от физически или юридически лица притежаващи необходимата компетентност в тази област.

Чл. 21. /1/ Според интензивността на поддържане озелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория – представително поддържане;

ІІ категория – оптимално поддържане;

ІІІ категория – средно поддържане;

ІV категория – частично поддържане;

/2/ Поддържането на озелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на озеленената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните й структурни елементи.

Чл. 22. Поддържането на озеленени площи в имоти, които не са общинска собственост се осъществява от собственика /собствениците/ на имота.

                                                                 Глава шеста

                                            ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

                                                                   Раздел първи

                                            ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 23.  Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в озелените площи, предназначени за широко и ограничено обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

Чл. 24.  Физически и юридически лица ползващи съоръжения и търговски обекти в озеленени площи общинска собственост следва да поддържат прилежащата територия към съответния обект.

                                                               Раздел втори

                           ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА

                                     ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 25. /1/ Собствениците на имоти са длъжни да опазват  намиращата се в имотите им картотекирана декоративна дървесна и храстова растителност.

 /2/ Собствениците  са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на специалистите определени за извършване на действия за картотекиране на декоративната растителност, оглед и контрол.

/3/ Съществуваща  декоративна дървесна растителност на общински терени и картотекираните декоративни дървета в имоти, които не са общинска собственост могат да се премахват  само по реда на Наредба №1 на МТРС от 10 март 1993 г.

/4/ За премахването на издънкова декоративна дървесна растителност не се изисква разрешение по реда на Наредба № 1/10.03.93 г. на МТРС. При наличие на такава в общински имоти, заинтересованите лица уведомяват писмено Община Русе  в едномесечен срок преди премахването.

 /5/ При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията на Глава четвърта  от настоящата наредба.

Чл. 26 /1/. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка, като само за картотекираните декоративни дървета уведомяват предварително в писмен вид Община Русе.

 /2/. Собствениците могат да получат информация  за наличие на картотекирани дървета в имотите им от ланд . архитект към отдел „Екология“ при Община Русе.

/3/. За  некартотекирани декоративни дървета в имоти, които не са общинска собственост не се подава молба от собственика /собствениците/ до Кмета на Общината в случай на необходимост от премахването й. 

Чл. 27. Засаждането на декоративна трайна растителност на общински терени се извършва съгласно одобрени годишни програми за залесяване и съгласно предписания в одобрени становища за възстановяване на дървесна растителност подлежаща на премахване с нова.

Чл. 28. На тротоари с ширина по-малка от 2, 50 м. премахнатата дървесна растителност не се възстановява с нова освен в следния случай: тротоари с ширина до 2, 50 м., но не по-малка от 2, 00 м., когато сградите са отдръпнати от уличната регулационна линия в т. ч.: в жилищните комплекси.

Чл. 29/1/ Засаждането на трайната декоративна растителност следва да се съобразява с подземната и надземна инфраструктура  и действащите норми за отстояния цитирани в по-висшестоящите нормативни актове.

/2/ Не подлежат на възстановяване след премахване самонастанени дървета и храсти, овощни дървета и др. израсли на неподходящи места.

/3/ При засаждане на дървесна растителност се спазват стандарти за минимални размери на фиданките: широколистни – височина над 2, 50 м. , обиколка на ствола не по-малка от 12 см. и  над 12 см.; иглолистни – височина от 1, 50 м. до над 1, 50 м.

Чл. 30. Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува писмено с Община Русе.

                                                            Раздел трети

                        ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА

                                                        РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 31. Резитбата и премахването на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност се извършва по реда на чл. 19 и чл. 14 от Наредба № 1 на МТРС ОТ 10. март 1993 г. , независимо от собствеността им.

Чл. 32. /1/Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на декоративна дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище изготвено от ланд. архитект към Община Русе.

/2/ В становището по чл. 32 /1/ в отговор на заявления за проблеми с основи на сгради предизвикани от корени на разположени до тях декоративни дървета  участва по компетентност и  строителен инженер от общинската администрация. Заключение за необходимостта от премахване на дървото /дърветата/ се дава само в случай на доказана необходимост.

 /3/  Оригиналите на одобрените становища от Кмета на Общината се съхраняват в Община Русе.

 /4/ В условията на чл. 22 ал. 2 от Наредба № 1/10.03.93 г. на МТРС, при премахване на декоративни дървета на общински терени от чужди инвеститори във връзка със строежи по одобрени проекти, в становището се вписва размера на обезщетението, което следва да се заплати на Общината по действащата Тарифа преди премахване на дървото /дърветата/.

Чл. 33 /1/ Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност се подава до кмета на общината от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица.

/2/  Към заявлението в зависимост от собствеността, конкретния случай и проблем се прилагат: копие от документ за собственост, когато картотекираните декоративни дървета са в имот, който не е общинска собственост; копие от одобрен инвестиционен проект по съответната проектна част с която се доказва необходимостта от премахване на дърветата; може да се приложи становище от консултант, получил лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите /ДВ бр. 7 от 23.01.2007 год./, когато се касае за съмнения за нарушена конструктивна цялост на сгради и съоръжения от корени на декоративни дървета. Със становището се доказва дали дърветата увреждат съответната сграда или съоръжение.

 /3/ Кметът на общината или упълномощеното от него длъжностно лице разглежда подаденото заявление и одобрява или не одобрява експертното становище, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

                                                            Глава седма

        КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ

                                                          РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Русе, ресорния заместник-кмет на Община Русе, кметовете на кметства в общината.

Чл. 35. /1/ За всички причинени щети от физически и юридически лица на елементите на зелената система на Община Русе се налага глоба и се дължи обезщетение за причинените щети на общинските терени съобразно вида и размера им.

/2/ Не се дължи обезщетение при премахване на дървета във връзка с отстраняване на аварии на подземната и надземна инфраструктура. В тези случаи операторът по отстраняване на аварията уведомява незабавно в писмен вид Община Русе за предприетите от него мерки с приложен доказателствен снимков материал и местоположение на дървото.

Чл. 36. /1/ Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от упълномощени от кмета длъжностни лица от общинската администрация и/или служители на КООРС.

/2/ Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него заместник кмет издава наказателно постановление.

/3/ Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 37. /1/ Наказва се с глоба от  100 до 1000 лв, за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от 500 до 10 000 лв. ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:

1. Премахне декоративни дървета на общински терен без писмено разрешение от Кмета на Община Русе. В този случай освен глобата се заплаща обезщетение по действащата Тарифа на Община Русе в петорен размер, съгласно чл. 34 ал. 3 от Наредба №1/10.03.93 г. на МТРС.

2. За всички случаи при които щетите са отстраними се прилага правната норма на чл. 34, ал. 2 от Наредба №1/10.03.93 г. на МТРС.

/2/  При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

                                          ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. ”Декоративна растителност” е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включени в озеленените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – ландшафтен архитект и съдържа:

1. Определяне местоположението й и данни за собствеността;

2. Санитарна експертиза на растителния екземпляр /екземпляри/ – вид, възраст, диаметър на ствола  на около 30 см. от основата му, ориентировъчна височина, физиологично състояние.

3. Заключение с конкретни предложения.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради се определят по реда на Наредба 1 на МТРС от 10 март 1993 г, Приложение № 1.

                                ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящата Наредба № 30 за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе отменя Наредбата за изграждането и опазването на зелената система на Община Русе, утвърдена с решение № 451 по протокол 22/29.01.2009 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)