Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 294 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Освобождава от длъжност и отговорност управителя на „Обреден дом” ЕООД Лидия Тодорова Гънгълова поради навършване на пенсионна възраст и осигурителен стаж, считано от 18.10. 2012 г.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден дом” ЕООД – Николай Великов – главен счетоводител на „Обреден дом” ЕООД, считано от 18.10.2012 г. до сключване на договор за управление с утвърдения спечелил конкурса участник, но не по-късно от 01.01.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)