Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 294 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На  основание  чл. 79 от АПК, чл. 107, ал. 2, във връзка с 103, ал. 2, т. 2 на Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 18, ал. 6 се изменя и допълва по следния начин:

Създават се нови т. 1 и т. 2, със следното съдържание:

т. 1. В договорите за предоставяне на спортни обекти задължително се предвиждат следните условия:

 1. Предоставеният спортен обект не може да бъде използван за други дейности, освен за посочените в условията на тръжната/конкурсната документация, респективно в клаузите на договора за наем;
  1. Предоставеният спортен обект не може да бъде пренаеман или предоставен за безвъзмездно използване на трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем;
  1. Предоставеният спортен обект трябва да бъде предаден обратно във владение на Общината при изтичане или прекратяване на договора в състояние, не по-лошо от състоянието, в което е получен;
  1. Наемателят е задължен да сключи договор за застраховка на спортния обект в полза на Община Русе по реда на чл. 105 от Закона за физическото възпитание и спорта, в съответствие с условията, предвидени в настоящата Наредба;
  1. Предвиждат се санкции при нарушение на задълженията.
  1. Със съгласието на наемателя, при предварително съгласуван с него график, Община Русе може да ползва отдадения под наем спортен обект за провеждане на спортни мероприятия, свързани с упражняването на спорта, за който е предназначен съответния обект.

т.2. В договорите за наем задължително се включват следните прекратителни основания:

2.1. При неполагане на грижата на добър стопанин от страна на наемателя при ползване на спортния обект;

2.2. С изтичане на срока на договора, като се предвиди, че мълчаливо продължаване на договора не е допустимо;

2.3. Ако наемателят не застрахова спортния обект за срока на договора и не изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за застраховка;

2.4. Ако се установи, че наемателят използва не по предназначение предоставения му за използване на спортния обект или го е преотдал изцяло под наем на трето лице;

2.5. Ако не съобщи незабавно на Общината за евентуални посегателства и повреди върху наетия спортен обект;

2.6. Ако ползвателят не изпълнява задължението си за инвестиции в съответните срокове;

2.7. При неплащане на наемната цена и/или на текущите разноски за повече от три месеца;

2.8. Ако се установи, че наемателят не отговаря на изискванията или впоследствие престане да отговаря на изискванията, предвидени в чл. 108 от Закона за физическото възпитание и спорта;

2.9.  При извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му използване;

2.10. При приватизация на обект, съгласно § 6 от ДР на ЗПСПК, при реституция, при градоустройствено мероприятие по ЗУТ;

2.11. При извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)