Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 294 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 302, ал. 2, чл. 304 и §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО), общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ да променят статута си от държавни в общински училища, считано от 01.08.2016г.
2. Дава съгласие да се извърши промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ от бюджета на Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Русе, считано от 01.08.2016г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши последващите съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)