Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 294 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и  §41, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Общинският съвет реши:

 Дава съгласие Община Русе да разходва до 3 545 800 лв. от натрупаните средства по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и/или чл.64, чл.1 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на техника съгласно Приложение № 1 за прилагане на мерките по Заповед               № РД-01-2015/04.09.2020г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Русе, съгласувана от Главния държавен здравен инспектор, след одобрение на министъра на околната среда и водите, а в случай на спестени средства при закупуването на техниката, същите да се разходват за дезинфектанти, предпазни облекла, предпазни маски и ръкавици.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)