Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 294

РЕШЕНИЕ № 294
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен ПОС, за поставяне на
1.Павилион №17 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, приета с решение №1350 от 06.07.2007г., с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 110,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Терен за поставяне на павилион за търговска дейност в ПИ ІV, кв. 53 в с. Сандрово по одобрена от гл. архитект индивидуална схема с площ 6,00 кв.м.и начална наемне цена – 34,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
3. Терен за поставяне на павилион за търговска дейност в кметство гр.Мартен, до кв.34 по издадена служебно от отдел „Кадастър и регулация” при дирекция „Устройство на територията” скица с площ 24,00кв.м. начална наемна цена – 101,00лв. определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.