Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 295 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 23 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Обреден дом” ЕООД.
2. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните условия:
2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”;
2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж;
2.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
2.4. Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.
2.5. Управленски опит – минимум 2 г.
3. Необходими документи:
3.1. Заявление до Кмета на Община Русе;
3.2. Документ за самоличност – копие;
3.3. Професионална автобиография;
3.4. Диплома за придобитата образователно-квалификационна степен „магистър“, във връзка с т. 2.1 – копие.;
3.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж по т.2.2. -копие;
3.6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност – оригинал;
3.7. Декларация, че не са налице пречките по чл. 19 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, както и че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.
3.8. Бизнес-програма за развитието на търговското дружество в рамките на 3 /три/ машинописни страници формат А-4.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в регистър по реда на тяхното постъпване.
4. Срок и място за подаване на документите – Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе, до един месец от обявяването на конкурса.
5. Конкурса ще се проведе на 13.11.2012 г. от 15.30 часа в сградата на Община Русе – Заседателна зала, ет. 3 и се състои от събеседване с допуснатите до участие кандидати.
6. Избира седем членна комисия за провеждане на конкурса в състав, както следва:
Председател: Даниела Шилкова – зам.-кмет „ИИС” на
Община Русе
Членове: 1. д-р Ервин Чакърян – общ. съветник;
2. Иван Иванов – общ. съветник;
3. Милан Николов – бщ. съветник;
4. Нели Миткова – Директор Дирекция ИУС
5. Антоанета Банчева – нач.-отдел СДЗП
6. Гинка Билчева – гл. експерт в отдел СДЗП
7. Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на решението да направи съобщение в два местни вестника за обявяване на конкурса, условията и правилата за провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)