Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 295 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 на Постановление №84 от 06.09.2009 г. на МС за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Общинският съвет реши:
Определя за средищни за учебната 2016/2017 г. на територията на Община Русе следните училища:
• ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен
• ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
• ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Николово
• ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
• ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе
• ОУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)