Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 295 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, чл. 126, ал. 4, т. 2 ЗУТ, във връзка с Решение № 2 от Протокол № 15/26.06.2019г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе и Решение № 1 от Протокол № 20/23.09.2020г. на разширен състав на ОЕСУТ при Община Русе,  Общинският съвет реши:

  1. Отлага за следващо заседание приемане на решение за одобряване на Общ устройствен план на Община Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)