Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 295

РЕШЕНИЕ № 295
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ ; чл.16, ал..6 от Наредба № 1 и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот частна общинска собственост на ул.“Княжеска” №15, ет.ІІ, състоящ се от 78,00 кв. м площ, от които 56,45 кв.м. – канцеларии и 21,55кв.м. – спомагателни площи и месечна наемна цена – 51,79лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с клуб “Отворено общество – Русе” за посоченият в т. 1. обект.