Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 296 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

            1. Приема информацията за  проведеното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ през 2024 г.

            2. Приема отчета по приходите и разходите за провеждането на 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2024 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)

63. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

 “МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2024

ОТЧЕТ

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИПлан 2024Отчет 2024
ОБЩИНА РУСЕ143600143600
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:158400176568
2.1. Mинистерство на културата (трансфер)  6500065000
2.2. Приходи от спонсорство и дарения  5340076036
2.3. Приходи от продажба на билети 4000035532
                                                   ОБЩО:302000320168

       РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИПлан 2024Отчет 2024
1.  КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения, сам. билети)   248873   235665  
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:5312760361
2.1. Хотелско настаняване1726118453
2.2. Сценичен, технически и обслужващ персонал80008488
2.3. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна, екстериорна80007862
2.4. Акордиране, текстове за конц. програми, преводачески услуги 40406410
2.5. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, авторски права, командировки, TV излъчвания, фотографски услуги, транспорт и др.  15826  19148
Общо разходи:   302000296026

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)

                                                                                                                                    Приложение 2

        ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 63. МФ ММД ПРЕЗ 2024

С Решение № 101  на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 4 от 25.01.2024, за провеждането на 63. МФ “Мартенски музикални дни” през 2024 г. е утвърдена обща рамка на бюджета по приходите и по разходите в размер на 302 000 лв., в т.ч. общинско финансиране от 143 600 лв. и приходи от други източници в размер на 158 400 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ

Поредното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ т.г. приключи изключително успешно и във финансово отношение, с преходен остатък от 24 142 лв. При уточнен план на приходите от 302 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 320 168 лв. и достига преизпълнение на приходите от други източници с 18 168  лв., като формира дял от 55,15% спрямо  общата приходна част на бюджета.

                                                                                                                                                                            Таблица 1

ИзточнициУточнен планОтчет% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             302000  320168 
1. Общински бюджет143600  143600         44,85%
2. Приходи от други източници: МК, спонсорство, входни билети  158400  17656855,15%

Таблица 2

Приходи от други източнициУточнен планОтчет
Общо приходи от други източници, в т.ч.:158400176568 
Министерство на културата (трансфер)650006500036,81
Продажба на билети                                                            400003553220,12
Спонсорство, дарения и реклама534007603643,06

От данните в Таблица 1 е видно, че е постигнат сериозен ръст на средствата, осигурени от външни източници, достигащ сумата от 176 568 лв. с дял от 55.15% към общите приходи.

Данните в Таблица 2 на настоящия отчет сочат, че с най-голям дял са приходите от спонсорства и дарения – общо 76 036 лв., което надвишава планираното с 22 636 лв. и формира рекордния за последните години дял от 43,06% спрямо общо набраните средства от други източници. 

В структурата на приходната част със сериозен дял от 37% е и приходът от Министерството на културата, което от дълги години подкрепя със значителни суми МФ «Мартенски музикални дни» в Русе.

Тук следва да се отбележи, че поради обявения национален траур във връзка с кончината на Негово Светейшество Патриарх Неофит, концертът на Фестивалния оркестър на 15 март се проведе без публика, а средствата от предварителната продажба на билетите, бяха възстановени на публиката. Това е основната причина, поради която приходът от билети за фестивала не успя да надмине съществено планирания ръст на продажбите, както обичайно се случва през последните години.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ

Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи, като анализът по разходната част на бюджета визира периода м. януари до м. юни на 2024 г.

                                                                                                                                                    Таблица 3

РазходиУточнен планОтчет% от общите разходи
Общо разходи в т.ч.:302000296026 
1. Разходи за концертната програма, в т.ч. хонорари и самолетни билети 24887323566579,6%
2. Други организационно-технически и административни разходи     531276036120,4%

Данните в Таблица 3 отразяват структурата на разходната част на бюджета, като съвсем естествено 79,60% от бюджета съставляват програмните разходи, а 20,40% организационно-техническите разходи. Постигната е също икономия в разходите за концертната програма от 13 208 лв.

Завишението на средствата за Други организационно-техническите и административни разходи спрямо планираното в Таблица 4, т.5 с 3 322 лв., се дължи основно на обективно увеличаващите се разходи за изплащането на част от дейностите по т.5 от Таблица 4, в т.ч. разходите за авторските права, фотографски услуги и трансфери, като превишението е изцяло за сметка на преизпълнението на приходите, осигурени от външни източници.

Завишение на разходите с 1 192 лв. са наблюдава и в т.1 от Таблица 4, свързанис хотелското настаняване, което не винаги е предвидимо реално в ранния етап от подготовката на фестивала, а в дадения случай се компенсира напълно от преизпълнението на приходната част на бюджета.

Таблица 4

Организационно-технически разходиУточнен планОтчет
Общо организационно-технически и административни разходи в т.ч.:5312760361
1. Хотелско настаняване1726118453
2. Сценичен, технически и обслужващ персонал80008488
3. Проектиране, предпечат и печат на интериорна и екстериорна реклама (винили); каталог, дипляни, печатни програми за всеки концерт от фестивалната програма.80007862
4. Автори на 17 бр. печатни концертни програми, преводачески услуги; акордиране40406410
5. Други организационно-технически и административни разходи, в т.ч.: авторски права, осигуровки по ЗКПО и ЗДДФЛ, трансфери Русе – Летище Букурещ – Русе, фотографски услуги и др.      15826  19148

Съществен за настоящия анализ е и фактът, че около 24% от преките разходипо бюджета са реализирани в полза на местната общност и генерират преки икономически ползи за града (хотелско настаняване, печатарски услуги, възнаграждения на русенски творчески формации, местни екипи за техническо и организационно обслужване на фестивала и др.) Липсват конкретни данни за пряката икономическа полза от фестивала за местните ресторантьори и търговци, което е предмет на отделно специализирано проучване.  

Изводи по изпълнението на бюджет за 63. МФ „ММД” 2024 год. 

  • Преизпълнение на приходната част на бюджета от други източници с 18 168 лв.;
  • Реализирани икономии в размер от 5 974 лв.;
  • Формиран преходен остатък в размер на 24 142 лв.;      
  • Постигнат реален икономически ефект в полза на местната общност;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)