Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 296 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6, и чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Учредява целеви фонд „Граждански инициативи“, средствата и/или инвентара от който да се използват за извършване на дейности по облагородяване на междублоковите пространства на територията на община Русе, съобразно Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе.

2. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе, приложен към настоящото предложение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОНД „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“

НА ОБЩИНА РУСЕ

Общи положения

Чл. 1. Този правилник определя органите, реда и условията, по които се отпускат средства по фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе, наричан по-нататък „Фондът“. Допустимо е и предоставянето само на инвентар и/или инструменти, описани в приложение №1 към настоящия правилник, в случай, че не са необходими средства за извършване на дейността.

Чл. 2. (1) Фондът се учредява с решение на Общинския съвет като средствата се осигуряват от общинския бюджет.

(2) Ежегодно с приемането на бюджета на Община Русе се определя и размерът на средствата, които формират бюджета на Фонда.

Цел

Чл. 3. Целта на създаването на Фонда е повишаване обществената ангажираност на гражданите на град Русе към заобикалящата ги среда като ги стимулира с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства.

Допустими дейности

            Чл. 4 (1) Допустими за финансиране са дейности по озеленяване, оформяне на цветни пространства, боядисване  и оформяне на зони за отдих в зелени площи – общинска собственост – междублокови пространства. За извършване на същите дейности е допустимо и предоставянето на инвентар и/или инструменти.

            (2) Дейностите се извършват след предварително съгласуване от компетентния орган, в случай, че се изисква такова от законодателството на Република България.

Размер на отпусканата субсидия

Чл. 5. (1) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за една инициатива, отпускана по реда на този правилник е до 300,00 лв.

(2) Търсеното финансиране може да бъде до 100 % от общия бюджет на инициативата.

(3) Безвъзмездната финансова помощ, отпускана от Фонда, не може да има за цел или резултат генерирането на приходи за кандидатстващия.

Субекти

Чл. 6. За финансиране от фонд „Граждански инициативи“ могат да кандидатстват:

 1. Физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на гр. Русе, които към датата на подаване на заявлението нямат непогасени задължения към Община Русе.
 2. Общо събрание на собствениците в режим на етажна собственост по смисъла на Закона за управление на етажната собственост.

Комисия по подбор на предложенията

Чл. 7. (1) Дейностите по подбор на предложенията и разпределяне на средствата, предоставяни от Фонда, се извършват от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Русе. Същата взема решения и за предоставяне или не на инвентар и/или инструменти.

(2) Комисията се състои от пет члена, от които трима представители на общинска администрация и двама общински съветника, посочени съответно от кмета на Общината и председателя на Общинския съвет.

(3) Членовете на комисията се определят за срок от една година, като могат да бъдат включени отново в състава на комисията в следващите години.

(4) Комисията по подбор на предложенията:

1. Разглежда и дава становище по всяко постъпило искане за финансиране и/или предоставяне на инвентар.

2. Представя на кмета на Общината за одобрение предложените от комисията искания за финансиране и/или предоставяне на инвентар и/или инструменти.

3. Осъществява контрол по изпълнение на одобрените инициативи, като одобрява протоколите от извършени проверки на облагородените терени.

4. Обсъжда и дава становища по въпроси, свързани с финансирането по Фонда, с цел постигане на по-голяма ефективност и прозрачност.

5. Съставя годишен отчет за дейността си, в който включва и обобщен отчет за изразходваните от Фонда средства и подпомогнатите от Фонда инициативи, подкрепен със снимков материал на облагородените зони.

(5) Комисията заседава веднъж месечно при наличие на подадени заявления. По решение на комисията могат да се провеждат и извънредни заседания. Комисията не разглежда заявления за финансиране при изчерпване на определените средства от общинския бюджет за съответната година. За изчерпване на средствата във фонда, предвидени за съответната календарна година, обществеността се уведомява чрез интернет страницата на Община Русе.

(6) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.

(7) За проведените заседания на комисията се води протокол, който се обявява на официалната страница на Община Русе.

(8) Годишния отчет на комисията, заедно с отчета за изразходваните средства и подпомогнатите инициативи, се обявява на страницата на Община Русе.

Ред за отпускане на финансиране

Чл. 8. (1) Кандидатите за финансиране на инициативи от Фонда подават заявление по образец /Приложение 2/ до Кмета на Общината, в което се посочват:

 1. Трите имена, постоянния или настоящия адрес и телефон за връзка на физическото лице кандидат. В случаите по чл. 6, т. 2 заявление подават от управителя/ите на етажната собственост, подали уведомление по чл. 46б от ЗУЕС, като посочват адреса на последната и телефон за връзка.
 2. Описание на инициативата, за която се иска финансиране и/или инвентар.
 3. Обща стойност на инициативата, посочена в български лева (ако е приложимо).
 4. Бюджет на инициативата, включващ подробно описание на разходите, необходими за реализиране на инициативата (ако е приложимо). Описанието следва да включва материал/консуматив, количество и цена.
 5. Инвентар и/или инструменти, необходим/и за осъществяване на инициативата със срок за ползване (ако е приложимо). Срокът за ползване, в случай на одобрение подлежи на корекция от страна на комисията по чл.7.
 6. Точното място, обект на облагородяване с посочване на гранични сгради и улици.
 7. Период и срок, в който ще се извършат дейностите по облагородяване. Срокът за изпълнение не може да надвишава 1 месец. Срокът за ползване на инвентар не може да надвишава 2 дни.
 8. Поемане на ангажимент, че в случай на популяризиране на инициативата кандидатът ще обяви, че същата е финансирана от фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе.

(2) Към заявлението се прилага снимков материал, доказващ актуалното състояние на терена, за който се иска финансиране и/или инвентар и/или инструменти.

(3) Допустими са разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за осъществяване на инициативата.

(4) Не са допустими разходи за:

1. предварителната подготовка на инициативата;

2. рекламна дейност и популяризиране на инициативата;

3. възнаграждения за извършената работа и

4. инвентар и/или инструменти – инструменти, косачки и пособия.

Чл. 9. Не се финансират от Фонда:

 1. Инициативи, за които веднъж вече е отпускано финансиране по този ред за период от 3 години.
 2. Инициативи, свързани с благоустрояване на среда или обект, чиято собственост е различна от общинска, вкл. обекти в съсобственост с други организации, институции или физически лица.
 3. Инициативи, свързани с религиозна или политическа дейност.

Изпълнение на инициативите

Чл. 10. В 14-дневен срок от одобряване на инициативата, кметът на Община Русе или упълномощено от него лице, сключва договор с кандидата за предоставяне на средства от Фонд „Граждански инициативи“ и/или инвентар и/или инструменти.

Чл. 11. (1) Кандидатите, чиито инициативи са одобрени за финансиране и са подписали договор, получават плащане в размер на до 300 лв. по заявената в договора банкова сметка на името на кандидата и в срок, посочен в договора. Плащането може да се извърши и в брой на касата на Община Русе след представяне на подписан договор.

(2) На одобрените кандидати се предоставя поискан от тях инвентар и/или инструменти, съгласно Приложение №1, с договор и приемо-предавателен протокол. Инвентарът и/или инструментите следва да са необходими за инициативата и могат да се ползват по ред и в срок (не повече от 2 дни) определен от комисията по чл.7. 

Чл. 12. Изпълнението на инициативите следва одобрения график на дейностите и приключва в определения в договора срок.

Отчитане на инициативите

Чл. 13. Изпълнението на инициативите се отчитат съгласно условията и срока, определени в договора, като се подава отчет по образец (Приложение № 3), към който се прилагат документи и/или снимки, удостоверяващи изпълнението на инициативата и размера на реално извършените разходи (ако е приложимо).

Чл. 14. В седемдневен срок от получаване на отчета по чл. 13 определено от кмета лице извършва проверка на място за физическото изпълнение на инициативата и изготвя протокол, с който приема извършената работа.

Чл. 15.(1) Кандидатът, който не представи необходимите документи и/или снимки пред Община Русе, съгласно реда и условия за финансово подпомагане чрез фонд „Граждански инициативи“, или е изразходвал средствата неправомерно и не по предназначение, дължи връщането им. Същият се лишава от правото да кандидатства за бъдещо съфинансиране на инициативи от Фонда.

(2) Инвентарът и/или инструментите се предоставя съобразно правилата на чл. 243-249 ЗЗД.   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)

 Приложение № 1

СПИСЪК

на инвентар, който се предоставя за реализиране на инициативи, финансирани от фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе

 1. Роторна косачка
 2. Лопата – за прекопаване на храсти и нова растителност
 3. Мотика – за прекопаване на цветя и храсти
 4. Гребло – за събиране на окосена трева и шума
 5. Лозарска ножица – механична
 6. Ножица за жив плет механична – при наличие на жив плет
 7. Трион градински – за подрязване на храсти и висящи клони

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)

Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ

От………………………………………………………………………………………………

с постоянен/настоящ адрес:……………………………………………………………………………

в качеството си на ………………………………………………………………………………..……

/Физическо лице или Управител/Председател на УС на ЕС/

…………………………………………………………………………………………………

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящето кандидатствам за финансова помощ от фонд „Граждански инициативи“ и/или инвентар и/или инструменти за осъществяване на следната инициатива:

 1. Описание на инициативата:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Обща стойност на инициативата:…………………………………………………………               (ако е приложимо).

3.Бюджет -точно описание на разходите за които се иска финансиране, необходими за реализиране на инициативата (ако е приложимо):

 материал/ консумативмерна единицаколичествоед. ценаОбща цена
1     
2     

Забележка: Максималният размер на одобрени разходи за една инициатива, отпускана по реда на правилника е до 300,00 лв.

4. Точно описание на обекта/имота на облагородяване: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

/разположение, граници на облагородявания терен/имот/

5. Инвентар и/или инструменти, необходим/и за осъществяване на инициативата със срок за ползване (ако е приложимо).

НаименованиеКоличествоСрок (в дни)Период за ползване (от дата -до дата, ако е приложимо)
    
    

Забележка: С подписване на заявлението кандидатът заявява, че е наясно, че срокът за предоставяне на инвентара не може да бъде по-дълъг от 2 дни и подлежи на корекция от страна на комисията по чл.7, като приема да изпълни инициативата при коригираните условия. 

6. Период и срок на изпълнение на дейностите по облагородяване: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Забележка: Срокът за изпълнение не може да надвишава 1 месец.

Прилагам снимков материал за състоянието на обекта/имота.

В случай на популяризиране на инициативата се задължавам да обявя, че същата е финансирана от фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе.

С уважение,

…………………………….

                   /име, подпис/

Дата:

Приложение № 3

ОТЧЕТ

От……………………………………………………………………………………………..

с постоянен/настоящ адрес:……………………………………………………………………………

в качеството си на ………………………………………………………………………………..……

/Физическо лице или Управител/Председател на УС на ЕС/

…………………………………………………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Представям в срок отчет по Договор № ……………………..за финансова помощ от фонд „Граждански инициативи“ и/или инвентар и/или инструменти за осъществяване на следната инициатива:

1. Описание на инициативата:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

 • Обща стойност на инициативата:…………………………….………………………….

(ако е приложимо).

3. Реално извършени разходи -точно описание на разходите (ако е приложимо):

 материал/ консумативмерна единицаколичествоед. ценаОбща цена
1     
2     

4. Описание на обекта/имота на облагородяване и извършените дейности: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Прилагам снимков материал за състоянието след реализация на инициативата на обекта/имота и разходно-оправдателни документи.

С уважение,

…………………………….

                   /име, подпис/

Дата: