Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 296

РЕШЕНИЕ № 296
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и протокол № 95/21.05.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се по ул. “Паисий Хилендарски” в село Басарбово Община Русе, представляващ Урегулиран поземлен имот ІІІ–2, кв. 1 с площ 830 кв. метра, предмет на АОС № 4195/19.05.2004 г., с начална тръжна цена, в размер на 23 000,00 лева (двадесет и три хиляди лева), без ДДС и дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се по ул. “Паисий Хилендарски” в село Басарбово Община Русе, представляващ Урегулиран поземлен имот ІV–2, кв. 1 с площ 810 кв. метра, предмет на АОС № 4196/19.05.2004 г., с начална тръжна цена, в размер на 22 000,00 лева (двадесет и две хиляди лева), без ДДС и дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба.