Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 297 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Приложение № 1 от „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР” и Поддейност 5.2. и 5.3. и т.2.9 от Приложение А1 към проектното предложение за ИПГВР и т.1.4.2.2. от „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР”, Общинският съвет реши:

І.Въз основа на представения целеви и проблемен анализ на състоянието на градската територия, предвиден в рамките на ИПГВР, приема следните зони за въздействие, с описания териториален обхват, както следва, които са част от ИПГВР и няма да бъдат променяни за период не по-малко от 10 години след приключване на дейностите по проекта:
1.Зона с публични функции – зона „А”
Площ – 215 ха
Териториален обхват: – р.Дунав, ул. “19-ти февруари” от р. Дунав до бул. “Скобелев”, бул. “Скобелев”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Съединение” ул. “Алеи Възраждане”, от края на ул. “Алеи Възраждане” на запад до р.Дунав.
2.Зона със социални функции – зона “Б”
Площ 105 ха
Териториален обхват: – на северозапад- ж.п. линията за централна гара, включително частта от ул.”Шипка” до кръстовището на Кооперативния пазар, бул.”Липник”, ул.”Тича” и продължението и до бул. “България”/включително и терена на Спортен комплекс „Дунав”/, бул.”България” до района на ж.п. гара /включват се ж.к. Родина от 1 до 4/
3.Индустриална /икономическа/ зона – съкратено зона “В”
Площ 795 ха
Териториален обхват: – кръстовището пред ГКПП Дунав мост, бул.”Тутракан”, до кръстовището на Свободна зона, западната и граница до р.Дунав, р.Дунав, на изток-м.”Слатина”, включена в ОУП, районът на ж.п. гара „Изток” и първия ред имоти югоизточно от ж.п. линията до бул.”България”, терените в „Пухлево дере” северно от гара Разпределителна, бул.”България” до кръстовището на Дунав мост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)