Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 297 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Русе реши:

Променя състава на Общински съвет по наркотични вещества, определен с Решение №417, прието с Протокол №18/25.02.21 г,, изм. с Решение №817, прието с Протокол №30 /24.02.2022 г., изм. с Решение №1275, прието с Протокол №46/16.03.2023 г., изм. с Решение №1481, прието с Протокол №52/21.09.2023 г., изм. с Решение №255, прието с Протокол №9/30.05.24 г. на Общински съвет-Русе, както следва:

1. Освобождава г-жа Радостина Пейкова, председател на Общински съвет по наркотични вещества;

2. Определя за председател на Общински съвет по наркотични вещества г-жа Искра Иванова – началник на отдел „Здравни дейности“ – Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)