Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 297 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

           На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 240 прието с Протокол № 11 от 31.07.2020г. на Общински съвет – Русе,  Общинският съвет реши:

           Поправя допусната очевидна фактическа грешка в т. 2 от Решение № 240 прието с Протокол № 11 от 31.07.2020г. на Общински съвет – Русе, като вместо: „2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.19.3, находящ се в местност „Папаз бюлюк“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.“ да се чете:         „2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.43.24, находящ се в местността „Кадишева нива“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.“

           Решението да се съобщи на заинтересуваните лица

           Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)