Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 297

РЕШЕНИЕ № 297
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и скица № 8775/01.08.2008 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 98, прието с протокол № 8/13.03.2008 г. на Общински съвет Русе, както следва:
На ред единадесети в т.1 от решението, вместо „ 81,40/456,40 ид. части”, да се чете „88/463 ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.5.991”; На редове тринадесети и четиринадесети също в т.1 от решението, вместо „14 270 (четиринадесет хиляди двеста и седемдесет хиляди) лева да се чете 15 490 лева (петнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева).
В останалата си част решението остава непроменено.