Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 298 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-30/08.05.2024 г. от „Дар-80“ ЕООД чрез Цветан  Върбанов, Общински съвет – Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за пътни връзки до ПИ 63427.107.76, ПИ 63427.107.77 и ПИ 63427.107.58 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе.
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.107.73 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 267  кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)