Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 298 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:
Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Н А Р Е Д Б А
за допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Параграф единствен.
В Глава III, чл. 59, ал. 1, се създава нова т. „61а“ със следното съдържание:
За паркиране на моторни превозни средства на Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе, се определят цени, както следва:
а) За 1/един/ час в периода 08.00-18.00 ч. – 1,00 лв. с включен ДДС;
б) За 1/един/ час в периода от 18:00 часа до 08:00 часа – 0,50 лв. с включен ДДС;
в) За 1/едно/ денонощие (от двадесет и четири часа) – 12,00 лв. с включен ДДС.

Дължимата сума се изчислява при всеки започнат 1 /един/ час.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)