Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 298 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:

Поправя допусната очевидна фактическа грешка от Решение № 217, прието с Протокол № 11 от 31.07.2020 г. на Общински съвет – Русе, относно определяне на месечна наемна цена, за отдаване под наем за срок от пет години, като офиси, на Сдружение „Българска национална асоциация „Активни потребители“, ЕИК 121869918, помещения с номера 2 и 3 с обща полезна площ от 32,90 кв. м, представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512.1.2, с трайно предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, ул. „Фердинанд“ №3А, ет.2, предмет на АЧОС № 6675 от 09.04.2012 г., като текста “…………срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 11,37 лв. без включен ДДС“, да се чете “…………срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 17,37 лв. без включен ДДС.

В останалата си част Решение № 217, прието с Протокол № 11 от 31.07.2020 г. на Общински съвет – Русе остава непроменено.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му, чрез Общински съвет – Русе, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), пред Административен съд – Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)