Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 299 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;
2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране и недопустими разходи на проектно предложение „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ на стойност до 621 400 лв. с ДДС;
3. Декларира, че предназначението на обектите на финансиране по проекта – изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“; реконструкция на бул. „Придунавски“, в участъка от Речна гара до ул. „Мостова“, изграждане на една нова и ремонт на две пасарелки; изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“; рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“; реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическата гимназия „Баба Тонка“; надграждане на интелигентна транспортна система, няма да бъде променяно за период не по-малко от 5 години след крайното плащане към бенефициента.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)