Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 299 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие кметът на Община Русе да издаде разрешение за разсрочване на задължението в общ размер от 38 250 лева с включен ДДС, което ПФК Дунав ЕАД има към ОП „Спортни имоти“ до 15.03.2027 година, с начална вноска 250 лева и месечни погасителни вноски от 500 лева, платими на всяко 15-то число на съответния месец. В случай, на просрочие на коя и да е от погасителните вноски задължението става изцяло изискуемо и подлежи на плащане в пълен размер.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Рашев)