Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 3 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя числения състав постоянните комисии, както следва:
ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА – 13 члена
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ – 11 члена
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 13 члена
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО – 9 члена
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – 9 члена
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – 11 члена
КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ – 9 члена
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ – 9 члена
МЛАДЕЖТА И СПОРТА – 11 члена
ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ – 11 члена
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 9 члена
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА – 7 члена
2. Избира следния състава на Постоянните комисии и техните председатели, както следва:
ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
1. Председател Васил Пенчев
2. Димитър Кънчев
3. Илиян Илиев
4. Събина Павлова
5. Марияна Иванчева
6. Никола Михайлов
7. Нина Крушева
8. Мирослав Славчев
9. Айдоан Джелил
10. Стоян Янев
11. Иван Станев
12. Валири Иванов
13. Веселко Цветков
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
1. Председател Събина Павлова
2. Бедрос Пехливанян
3. Светлозар Симеонов
4. Елка Симеонова
5. Тихомир Георгиев
6. Георги Георгиев
7. Александър Неделчев
8. Галин Григоров
9. Роберт Калустян
10. Велизар Павлов
11. Борислав Рачев
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Председател Мирослав Славчев
2. Орлин Дяков
3. Ервин Чакърян
4. Емил Милушев
5. Светлозар Симеонов
6. Илиян Илиев
7. Тихомир Георгиев
8. Веселин Велчев
9. Божидар Йотов
10. Ивета Георгиева
11. Дауд Ибрям
12. Теодора Константинова
13. Милко Борисов
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
1. Председател Тихомир Георгиев
2. Марияна Иванчева
3. Емил Милушев
4. Кристиян Иванов
5. Божидар Йотов
6. Нина Крушева
7. Роберт Калустян
8. Иван Станев
9. Валери Иванов
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
1. Председател Стоян Янев
2. Мария Димитрова
3. Елка Симеонова
4. Васил Пенчев
5. Кристиян Галев
6. Христо Белоев
7. Владо Владов
8. Айдоан Джелил
9. Росица Георгиева
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
1. Председател Теодора Константинова
2. Ервин Чакърян
3. Кирил Панайотов
4. Марияна Иванчева
5. Събина Павлова
6. Кристиян Иванов
7. Александър Неделчев
8. Мариета Волф
9. Севдалин Ангелов
10. Милко Борисов
11. Веселко Цветков
КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ
1. Председател Севдалин Ангелов
2. Орлин Дяков
3. Богдан Донев
4. Светлозар Симеонов
5. Владислав Атанасов
6. Христо Белоев
7. Кристиян Галев
8. Росица Георгиева
9. Валери Иванов
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ
1. Председател Дауд Ибрям
2. Евгени Игнатов
3. Владислав Атанасов
4. Димитър Кънчев
5. Никола Михайлов
6. Ивета Георгиева
7. Галин Григоров
8. Стоян Янев
9. Веселко Цветков
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
1. Председател Пенчо Милков
2. Кирил Панайотов
3. Евгени Игнатов
4. Асен Дарелов
5. Борислав Богомилов
6. Георги Георгиев
7. Иво Пазарджиев
8. Айдоан Джелил
9. Галин Ганчев
10. Велизар Павлов
11. Борислав Рачев
ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
1. Председател Емил Милушев
2. Бедрос Пехливанян
3. Ервин Чакърян
4. Илиян Илиев
5. Васил Пенчев
6. Пенчо Милков
7. Мариета Волф
8. Иво Пазарджиев
9. Роберт Калустян
10. Галин Ганчев
11. Венцислав Великов
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
1. Председател Венцислав Великов
2. Мария Димитрова
3. Богдан Донев
4. Борислав Богомилов
5. Георги Георгиев
6. Божидар Йотов
7. Владо Владов
8. Иво Пазарджиев
9. Росица Георгиева
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
1. Председател Мариета Волф
2. Бедрос Пехливанян
3. Богдан Донев
4. Асен Дарелов
5. Веселин Велчев
6. Александър Неделчев
7. Галин Ганчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)