Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 30 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 30
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29, ал.2 от Постановление № 334 от 29 декември 2010 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2011 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 1110 от 10.02.2011 г. – Приложение № 18, както следва:
Функция „Образование”
ЦДГ „Червената шапчица”
Ергюл Реджебова Илиязова – старши учител филиал с.Бъзън
ОДЗ „Райна Княгиня” гр.Мартен
Михаела Александрова Александрова – младши учител
Велислава Иванова Георгиева – младши учител
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово
Малинка Николова Йорданова – учител
Вероника Владимирова Карачорова – възпитател
ОУ „Отец Паисий” с.Тетово
Десислава Красимирова Костакиева – учител
ОУ „Отец Паисий” гр.Мартен
Емел Бейзат Садък – възпитател

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)