Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 30 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +15 200лв.
Средношколско общежитие 8 000лв.
ОУ „Олимпи Панов“ 7 200лв.
§2408 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ +11лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 11лв.
Неданъчни приходи
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни разлики“ -137лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ -137лв.
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +3 383лв.
ОУ „Никола Обретенов“ 326лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 3 057лв.;
§3619 „Други неданъчни приходи” +1 938лв.
ОУ „Отец Паисий“ с. Тетово 1216лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ 232лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе 490лв.
Всичко неданъчни приходи +4 694лв.
Всичко приходи държавни дейности +20 395лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ РГ „Л. Каравелов“ +1 041лв.
§3619 „Други неданъчни приходи” ХГ-Русе +4 000лв.
Всичко неданъчни приходи +5 041лв.
Всичко приходи местни дейности +5 041лв.
Всичко приходи по бюджета +25 436лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1015 „Материали” +4 138лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ 232лв.
ОУ „Никола Обретенов“ 326лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 1874лв.
ОУ „Отец Паисий“ с. Тетово 1216лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе 490лв.
§1020 „Външни услуги“ +8 257лв.
ОУ „Олимпи Панов“ 7 200лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 1 057лв.
Всичко за дейност +12 395лв.
Дейност 332 „Общежитие“
§1016 „Вода, горива, енергия“ +6 000лв.
§1020 „Външни услуги“ +2 000лв.
Всичко за дейност +8 000лв.
Всичко за функция +20 395лв.
Всичко разходи държавни дейности +20 395лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“
§4309 „Други субсидии и плащания“ +14 500лв.
Всичко за дейност +14 500лв.
Всичко за функция +14 500лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -14 500лв.
Всичко за дейност -14 500лв.
Всичко за функция -14 500лв.
Всичко разходи местни дейности 0лв.
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§1015 „Материали“ +2 700лв.
ХГ-Русе +500лв.
РИМ-Русе +2 200лв.
§1020 „Външни услуги“ ХГ-Русе +3 000лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи“ ХГ-Русе +500лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за охлаждане на аквариуми“ -4 200лв.
Обект „Мултифункционално устройство“ 1бр. +2 000лв.
Всичко за дейност +4 000лв.
Дейност 751“ Библиотеки с регионален характер“
§0202 „Др. възнаграждения и плащания на персонала
по извънтрудови правоотношения“ +530лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +37лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +20лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ +3лв.
§1015 „Материали“ +451лв.
Всичко за дейност +1 041лв.
Всичко за функция +5 041лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +5 041лв.
Всичко разходи по бюджета +25 436лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)