Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 30

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 30
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6, пр.1 от ЗОС и  чл.16, ал.6 от Наредба 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се  отдаде под наем на Съюза на математиците в България с регистрация по ф.д.№ 25847/1992г. на Софийски градски съд, имот – частна общинска собственост, представляваш УПИ III-5166, кв.347 по плана на гр.Русе, с площ 131 кв.м. заедно с изградената в същия масивна двуетажна сграда със сутерен, застроена върху 100.40 кв.м., описан в АОС №4227/16.07.2004г. за срок от три години.
2. Наемната цена да се определи съгласно чл.2, ал.1, т.21А и чл.4 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за наем.