Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 300 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 4 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Изменя Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка 12. ”ул. „Борисова” №16, бл. 14, вход „В”, етаж 1, апартамент 2, двустаен, АОС №3491” от раздел А.АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 56. „ул. „Борисова” №16, бл. 14, вход „В”, етаж 1, апартамент 2, двустаен, АОС №3491 в Списък №2 на общинските жилища за ведомствен жилищен фонд.
2.Изменя Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка 27. „ул. „Свети Никола” №1 /5/, бл. 10, вход „Б”, етаж 3, апартамент 11, двустаен, АОС №555” от раздел А.АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 57. „ул. „Свети Никола” №1 /5/, бл. 10, вход „Б”, етаж 3, апартамент 11, двустаен, АОС №555 в Списък №2 на общинските жилища за ведомствен жилищен фонд.
3.Изменя Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка 228. ”бл. „Потсдам-1”, вход „Б”, етаж 7, апартамент 5, едностаен, АОС №1140” от раздел А.АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 58. бл. „Потсдам-1”, вход „Б”, етаж 7, апартамент 5, едностаен, АОС №1140 в Списък №2 на общинските жилища за ведомствен жилищен фонд.
4.Изменя Списък №2 на общинските жилища за ведомствен жилищен фонд, като точка 47. ”ЖК „Здравец-изток, бл. „Петър”, етаж 11, апартамент 89 /Ж/, едностаен, АОС №2543” се заличава и добавя нова точка 1573.ЖК „Здравец-изток, бл. „Петър”, етаж 11, апартамент 89 /Ж/, едностаен, АОС №2543 в раздел А.АПАРТАМЕНТИ от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
5.Изменя Списък №2 на общинските жилища за ведомствен жилищен фонд, като точка 54. ”ЖК „Чародейка”, бл. 121, вход „В”, етаж 5, апартамент 18, двустаен, АОС №3950” се заличава и добавя нова точка 1574. ЖК „Чародейка-юг” бл. 121, вход „В”, етаж 5, апартамент 18, двустаен, АОС №3950 в раздел А.АПАРТАМЕНТИ от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)