Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 300 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани растителни отпадъци”.
2. Дава съгласие всички необходими финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС, както и всички необходими финансови ресурси за покриване на допустимите разходи по проекта, включително собствения принос, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, а също и за покриване на всички недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта, да бъдат осигурени със средства от общинския бюджет за времето на изпълнение на проекта.
3. Дава съгласие Кметът на община Русе да подаде заявление до РИОСВ Русе, съгласно чл.25 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, с цел ползване на отчисленията чрез бюджета на община Русе на основание чл. 24 от същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)