Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 300 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и на основание чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министерство на здравеопазването и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, както и заявление с свх. №УТ-31-28/20.11.2019 г. от Община Русе, одобрява Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274 и 65348.16.110 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-881/30.03.2018 г. на ИД на АГКК, местност „Лозята“, с. Сандрово, община Русе, Общинският съвет реши:
Одобрява Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274 и 65348.16.110 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-881/30.03.2018 г. на ИД на АГКК, местност „Лозята“, с. Сандрово, община Русе.
Подробния устройствен план – план за застрояване цели промяна на предназначението на поземлени имоти, представляващи земеделски земи, като за ПИ с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274 по КККР се определя конкретно предназначение „за гробищен парк“, а за част от поземлен имот с идентификатор 65348.16.110 по КККР се определя конкретно предназначение „паркинг“. С подробния устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти, отредени „за гробищен парк“ и „паркинг“, са определени стойности: плътност на застрояване (П застр.) до 10%, интензивност на застрояване (К инт.) до 0,3, озеленена площ (П озел.) минимум 60%, височина до 10 м, свободно застрояване с поставени ограничителни линии на застрояване.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Рашев)