Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 300

РЕШЕНИЕ № 300
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, и чл. 36, ал. 2, т. 8 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и на основание Наредба № 9 на ОбС, Общинският съвет реши:

1. Намалява активите на “ОДПЗС – Русе” ЕООД със сграда със застроена площ 300 кв. м (АОС № 3928/02.10.2002 г. – графа 3, в забележка, т. 12) – складово помещение с балансова стойност 492,96 лв. към 21.08.2008 г., находяща се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
2. Намалението на активите на „ОДПЗС – Русе” ЕООД да е за сметка на собствения капитал на диспансера, група „Резерви”.
3. Увеличава активите на Община Русе със сграда със застроена площ 300 кв. м (АОС № 3928/02.10.2002 г. – графа 3, в забележка, т. 12) – складово помещение с балансова стойност 492,96 лв. към 21.08.2008 г., находяща се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
4. Задължава главните счетоводители на Община Русе и “ОДПЗС – Русе” ЕООД да отразят счетоводно преминаването на актива от диспансера към Общината.
5. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга “Център за временно настаняване”, като делегирана държавна дейност, в общински имот, находящ се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
6. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разрешиш откриването на Център за временно настаняване, като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2009 г. Капацитетът на центъра е 25 места. Числеността на персонала е 5 бройки.
7. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за откриване на услугата.