Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 301 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, т.6 от Закона за горите и във връзка с чл.40, ал.2, т.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да извърши замяна на:
– Общински поземлени имоти в горски територии, частна общинска собственост – 29 броя, с обща площ: 5 516,500 дка и цена 14 722 019 лева по землища, както следва;
– с. Долно Абланово – 1 брой имот с номер по КВС № 000046, с площ 213,688 дка и цена 137 369 лева;
– с. Ново село – 10 броя имоти с номера по КВС: №№000040, 000138, 000153, 000174, 000340, 000341, 000342, 202001, 203001 и 208001, с обща площ 2 534,972 дка и цена 4 592 287 лева;
– с. Хотанца – 13 броя имоти с номера по КВС: №№ 000067, 000097, 000098, 000099, 000101, 000102, 0000105, 000124, 000168, 000169, 0000170, 050002, 051001, с обща площ 2 088,305 дка и цена 1 916 567 лева;
– гр. Русе – 5 броя имоти с идентификатори: 63427.122.3, 63427.122.4, 63427.108.3, 63427.110.6 и 63427.111.23, с обща площ 679,535 дка и цена 8 075 796 лева;
– С държавни поземлени имоти в горски територии, частна държавна собственост – 52 броя, с обща площ 2 543,577 дка и цена 14 721 717 лева по землища, както следва:
– с. Николово – 30 броя имоти с номера по КВС: №№000511, 000517, 000518, 000520, 000522, 000523, 000524, 000526, 000529, 000533, 000536, 000541, 000542, 000543, 000549, 000717, 000721, 000722, 000723, 000724, 000727, 000748, 000749, 000751, 000753, 000754, 000756, 000757, 000758 и 000759, с обща площ 1 706,436 дка и цена 4 150 736 лева;
– гр. Русе – 22 броя имоти с идентификатори: 63427.3.518, 63427.3.660, 63427.104.12, 63427.104.14, 63427.104.15, 63427.104.17, 63427.233.8, 63427.233.11, 63427.233.14, 63427.233.21, 63427.233.43, 63427.233. 49, 63427.270.1, 63427.270.2, 63427.270.4, 63427.270.7, 63427.270.10, 63427.270.11, 63427.270.12, 63427.270.14, 63427. 270.15 и 63427. 270.16, с обща площ 837,141 дка и цена 10 570 981 лева;
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме действия, за осъществяване на замяната, съгласно процедурата по чл. 35, ал.3, т.6 от Закона за горите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)