Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 301 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-43 от 02.05.2024 г. от Елица Енчева – управител на „Енчев – Елит 2011“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 51679.503.1452, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ да се определи  Вилна зона – „Зона (Ов)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. С приложената скица-предложение да се предвиди ново застрояване определено с ограничителни линии на застрояване поставени върху външните имотни граници и на разстояние 4,00 метра от вътрешните имотни граници.

Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателни писма с рег. №К-EDN-2221#1 от 22.05.2024г. на „ЕРП Север“ АД и Рег.№ К-1348#1 от 17.05.2024 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)