Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 301 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Приема документа „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)