Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 301 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-59/07.08.2020г. от Цветан Атанасов Генов,  Общинският съвет реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.688, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени на по 4 метра от двете вътрешни граници имота  и на двете външни имотни граници към обслужващите пътища от югозапад и североизток.  Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-213#2/01.09.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-140#1/18.08.2020г.  от „ЕРП Север“ АД.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)