Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 301

РЕШЕНИЕ № 301
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.3 от Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим,  чл.92 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, чл.53, ал.2 и 4, чл. 63, ал. 1 и 3 от Закона за горите, Постановление  на МС  № 202 от 11.08.2008 год., Общинският  съвет реши:

            І. Приема следните промени в Наредба № 16 на ОбС – Русе, както следва:
1. Приема раздел ІХ от Наредба № 16 на Общински съвет Русе да придобие следната редакция “Тарифа за такси” за административни и технически услуги, за  ползване на дървесина  като процент от продажната цена  на склад и на корен, странични ползвания и странични горски продукти, за земеделско ползване на земи от общински горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища и  за  ползване на инфраструктурата в общински горски фонд.
2. Приема чл.52 от Наредба № 16 да придобие нова редакция: “За административни и технически услуги”,  “За ползване на дървесина  като процент от продажната цена на склад и на корен”,  ”Страничвни ползвания и странични горски продукти”, “За земеделско ползване на земи от общински горски фонд представляващи, междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища” и “За ползване инфраструктурата в общински горски фонд”
      ал.1. Тарифа за такси за административни и технически услуги
т.1.  За административни услуги както следва:

Наименование на таксата

Мярка

Такса (в лв.)

по ред

 

 

 

1

                                                        2

          3

        4

1.

За издаване на позволителни, разрешителни, превозни билети,

 

 

 

удостоверения и свидетелства

      за 1 бр.

       1,25

2.  

За издаване на удостоверения за износ на обли дървени материали,

 

 

 

дърва за горене и диворастящи гъби

      за 1 бр.

       5

3.

За издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, удостоверения и свидетелства

      за 1 бр.            

       1,20

 

 

 

 

4.

За съгласуване на строителство по чл. 81, от Закона за горите:

  

 

 

а) на горски пътища, въжени линии и други линейни обекти       

      за 1 м

      0,03

 

б) на сгради

      за 1 кв. м

      0,07

5.

За съгласуване и утвърждаване на:

 

 

 

а) проекти

      за 1 бр.

    65

 

б) планове и програми

      за 1 бр.

    12

           т.2.    За технически услуги  както следва:

№ по

Наименование на таксата

Мярка

Такса (в лв.)

Ред

 

 

 

1

2

3

4

1.

За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:

 

 

 

а) едра

куб. м

1,20

 

б) средна б}средна

куб. м

1,40

 

в) дребна

куб. м

1,70

 

г) дърва

пр. куб. м

1,70

 2.

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:

 

 

 

а) едра

куб. м

0,65

 

б) средна

куб. м

0,75

 

в) дребна

куб. м

0,85

 

г) дърва

пр. куб. м

0,50

 3.

За извлечения от картни листове

за 1 бр.

7

 4.

За извадки или данни от лесоустройствен и
ловоустройствен проект

за 1 бр.

5

 

 

 

 

 5.

За изготвяне на технологични планове на залесяване

за 1 бр.

10

 6      

За изготвяне на технологични планове за дърводобив                                                                                         

                                                     

  за1бр.                10           

 

 7.

За маркиране на дървесина  в  лежащо състояние:

 

 

 

а) едра

куб. м

 0,40

 

б) средна

куб. м

 0,50

 

в) дребна

куб. м

 0,60

 

г) дърва

пр. куб. м

 0,50

 8.

За лесопатологично обследване на широколистни гори

до 1000 дка

10

 

 

за всеки
100 дка

 

 

 

над 1000 дка

1

    9.

За лесопатологично обследване на иглолистни гори

до 1000 дка

20

 

 

за всеки
100 дка

 

 

 

над 1000 дка

 2

10.

За събиране и анализ на яйцекупчинки от гъботворка

40 бр.

30

11.

За събиране и анализ на гнезда от златозадка

5 бр.

30

12.

За анализ на моделни дървета за установяване наличие на

проби от

 

 

зимна дъбова листозавивачка

30 бр. дървета

30

13.

За анализ на моделни дървета за наличие на педомерки

проба от

 

 

 

10 бр.дървета

20

14.

За залагане, наблюдение и анализ на феромонови уловки за

 

 

 

гъботворка

20 бр.

25

15.

За изследване за установяване степента на нападение от борова

проба от

 

 

процесионка

10 бр. дървета

25

16.

За изследване за установяване степента на нападение от борова

проба от

 

 

листна оса

10 бр. дървета

30

17.

За токсификация на ловни кори за боров хоботник

проба от 10 бр.

50

18.

За залагане на феромонови уловки за корояди и за анализ на

 

 

 

резултатите

20 бр.

20

19.

За оценка на фитосанитарното състояние на горски култури и

 

 

 

насаждения

1000 дка

30

20.

За лесопатологичен мониторинг и изготвяне на прогноза за

до 3000 дка

1000

 

очакваните нападения от болести, насекомни вредители и други

до 5000 дка

1550

 

повреди в горски култури и насаждения

над 5000 дка

2000

ал.2   Такси за ползване на дървесина от гори в общински горски и земеделски фонд както следва:
т.1. такса в размер на процент от продажната цена на дървесината от  временен склад по категории, сортименти и дървесни видове съгласно одобрения комплектуван лесосечен фонд (КЛФ) за съответната година (лежаща маса), както следва:

        Държавни

          Държавни

      Държавни

 

предприятия с

предприятия с

предприятия с

 

одобрен КЛФ за

одобрен КЛФ за

одобрен КЛФ за

Категории/

съответната

съответната

съответната

Сортименти

година

година

година

 

(лежаща маса)

(лежаща маса)

(лежаща маса)

 

до 15 000 куб. м

над 15 000 куб. м

над 30 000 куб. м

 

 

до 30 000 куб. м

до 40 000 куб. м

 

игл.

шир.

игл.

шир.

игл.

шир.

 

%

%

%

%

%

%

Едра

45

40

50

45

55

50

Средна

30

30

30

30

30

30

Дребна

15

10

15

10

15

10

Технологична

 

 

 

 

 

 

дървесина

25

25

25

25

25

25

Дърва за огрев от

 

 

 

 

 

 

иглолистни

5

5

5

Дърва за огрев от

 

 

 

 

 

 

меки широко-

 

 

 

 

 

 

листни

5

5

5

Дърва за огрев от

 

 

 

 

 

 

твърди широко-

 

 

 

 

 

 

листни

15

20

25

Обли занаятчий-

 

 

 

 

 

 

ски материали

 

 

 

 

 

 

(ОЗМ)

25

25

25

25

25

25

            а. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
б. Подточка “а”   не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
в. Подточка “а”   не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
г.  За добитата едра дървесина от цер и габър се заплаща такса в размер 30 на сто от продажната цена  от  държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.
т.2 Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, както следва:

№ по

Наименование

Мярка

 

Такса на корен (в лв.)

 

ред

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

1.

Иглолистен объл дървен материал:

 

 

 

 

 

а) едър:

куб. м

 

 

 

 

Iа клас на сортимента

куб. м

 

75

 

 

I клас на сортимента

куб. м

 

50

 

 

II клас на сортимента

куб. м

 

40

 

 

б) среден:

куб. м

 

 

 

 

III клас на сортимента

куб. м

 

25

 

 

IV и V клас на сортимента

куб. м

 

15

 

 

в) дребен:

куб. м

 

8

 

2.

Широколистен объл дървен

 

бук, дъб,

цер, акация,

орех, явор,

 

материал:

 

габър и други

липа, бреза и

ясен, бряст и

 

 

 

твърди широ-

меки широ-

горско-

 

 

 

колистни

колистни

плодни

 

а) едър:

куб. м

 

 

 

 

Iа клас на сортимента

куб. м

75

40

130

 

I клас на сортимента

куб. м

50

35

85

 

II клас на сортимента

куб. м

40

30

60

 

б) среден:

куб. м

 

 

 

 

III клас на сортимента

куб. м

20

20

20

 

IV и V клас на сортимента

куб. м

12

12

12

 

в) дребен:

куб. м

8

8

8

3.

Дърва за горене и вършина:

 

 

 

 

 

а) дърва от иглолистни дървесни

пр. куб. м

 

4

 

 

видове

 

 

 

 

 

б) дърва от широколистни меки

пр. куб. м

 

4

 

 

дървесни видове

 

 

 

 

 

в) дърва от широколистни твърди

пр. куб. м

 

10

 

 

дървесни видове

 

 

 

 

 

г) вършина

пр. куб. м

 

1

 

а. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
б. Подточка “а” не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
в. Подточка “а и б” не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
г. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по т.Б.
д. Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити отобщински горски и земеделски фонд, се заплащат преди издаване на позволителното за извоз.
Ал.3. Такси за страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общински  горски фонд както следва:

№ по ред

Наименование

Мярка

Такса (в лв.)

1

2

3

4

I.

Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения

 

 

 

по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни

 

 

1.

Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,

 

 

 

коприва, троскот)

кг

0,04

2.

Листа (с изключение на листа от коприва):

 

 

 

– орех

кг

0,02

 

– други

кг

0,04

3.

Стръкове (с изключение на стръкове от маточина)

кг

0,04

4.

Цветове (с изключение на цветове от лайка)

кг

0,04

5.

Плодове:

 

 

 

– шипка

кг

0,06

 

– орех, обикновен кестен, лешник

кг

0,18

 

– други

кг

0,04

6.

Горски репродуктивни материали: