Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 302 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.34, ал.2 от ЗОС; чл.6, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и чл. 17 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Общинският съвет реши:

Допълва и изменя решение № 241 на ОбС-Русе, прието с протокол № 13/12.07.2012 г. като в точка І, изр. 1 вместо текста: „Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост, чрез покупка, на недвижим имот, намиращ се в с. Николово, Община Русе, местност „Дрибака”, до езерото Липник, представляващ „Хидротехнически участък” – имот № 000477 с площ 6,548 дка и построените в него сгради: 1. Кантон – триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212 кв.м.; 2. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 кв.м.; 3. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м., на цена 175 200 лева, без ДДС, данъци и такси”, да се чете:
„Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост, чрез покупка, на недвижим имот, намиращ се в с. Николово, Община Русе, местност „Дрибака”, до езерото Липник, представляващ „Хидротехнически участък” – имот № 000477 с площ 6,548 дка и построените в него сгради: 1. Кантон-триетажна сграда, сглобяема стоманобетонна конструкция със застроена площ 212 кв.м.; 2. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 297 кв.м.; 3. Метално хале-едноетажна сграда, метална конструкция със застроена площ 447 кв.м., както и трансформатор силов ТМ100кvа/20/04кv и мачтов трафопост на обща стойност в размер на 183 100 лева, без ДДС /недвижими имоти-терен и сгради за 175 000 лева, без ДДС и движима собственост за 7 900 лева, без ДДС/.
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)