Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 302 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-54/13.08.2020 г. от Теменуга Валериева Малева, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имот с идентификатор 47336.61.13 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен през следните имоти – общинска публична собственост: 47336.61.25 с НТП „Местни пътища“; 47336.61.147 и 47336.61.149 с НТП „Пасища, мери“ и 47336.61.148 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Пламен Рашев)