Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 303 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти-общинска собственост, намиращи се:
1. В гр. Русе, жк „Чародейка-Г-юг”, бл. 213 /ниско тяло/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.125.4.14 със застроени площи 190,77 кв.м., заедно с 3,5823 % ид.ч. от общите части на сградата, предмет на АОС № 6733/30.07.2012 г.
2. В с. Червена вода, представляващ УПИ ІІ-424 в кв. 20 с площ 660 кв.м. и построените в него сгради: едноетажна сграда със сутерен, със застроени площи 124 кв.м., гараж със застроена площ 21 кв.м. и котелно-пристройка към основната сграда с площ 24 кв.м., предмет на АОС № 3374/06.03.2000 г., за нуждите на Областна дирекция на МВР-Русе към Министерство на вътрешните работи.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед и да сключи договор.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)